Officiële website

Privacybeleid Hotel Cap Negret

Cap Negret - Altea, Alicante -

Hotel Cap Negret, Officiële Website

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de Website http://www.hotelcapnegret.es eigendom van CAP NEGRET, SA PTDA. CAP NEGRET, 7 (03590) ALTEA -ALICANTE- [reservas1@hotelcapnegret.es] [+34 965 84 12 00] INSC.REG.MERC.DE ALICANTE, TOMO 251, LIBRO 70, SECCION 3ª, FOLIO 1, HOJA NUM. 03-1.041 BTW-NUMMER: A03044732

De toegang tot en het gebruik van de website, hetzij om door de pagina's te bladeren, hetzij om online kamers te reserveren, verleent aan de bezoeker van de website de hoedanigheid van gebruiker. Deze handeling impliceert de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.
Daarom dient u, voordat u onze website gaat gebruiken, de informatie over de eigenaar van de website te lezen die onderaan staat: het privacybeleid en het cookiebeleid, evenals de aankoopvoorwaarden die u moet accepteren voordat u kamers reserveert.

Indien persoonsgegevens nodig zijn tijdens de toegang tot de website om u onze diensten te kunnen verlenen, zal dit gebeuren in overeenstemming met de volgende uitgangspunten:


I. Identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.
- Gegevensbeheerder: CAP NEGRET, SA
- Adres: PTDA. CAP NEGRET, 7 (03590) ALTEA -ALICANTE-
- E-mail: reservas1@hotelcapnegret.es
- Telefoon: +34 965 84 12 00
- Contactpersoon gegevensbescherming: reservas1@hotelcapnegret.es

II. Doel
CAP NEGRET, SA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via de op deze website gehoste formulieren worden verkregen.
De eigenaar van de gegevens garandeert en antwoordt in elk geval van de zekerheid, de waarheidsgetrouwheid, de juistheid, de geldigheid en de authenticiteit van de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden verstrekt, waarbij hij zich ertoe verbindt om elke actualisering aan CAP NEGRET, SA mee te delen teneinde de kwaliteit van de gegevens te handhaven.

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om:
- informatie te verstrekken, in antwoord op uw webaanvragen via de verschillende formulieren en klantencontacten, over de accommodatie en toeristische diensten die door CAP NEGRET, SA worden beheerd.
- het beheer van de reservering van bedden en aanvullende diensten die door de websitegebruiker worden aangevraagd.
- om u onze nieuwsbrief te sturen nadat u zich op onze nieuwsbriefdienst hebt geabonneerd of nadat u ons in een van de door u ingevulde formulieren toestemming hebt gegeven om u commerciële berichten te sturen. Wij herinneren u eraan dat u zich te allen tijde kunt uitschrijven voor de mededelingen zelf.
- om uw curriculaire gegevens te verwerken via de rubriek "Werken bij ons" om uw deelname aan de selectieprocessen van de oprichting van de onderneming CAP NEGRET SA te verwerken.

Het versturen van persoonsgegevens via de formulieren impliceert dat de eigenaar van de gegevens uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn/haar toestemming geeft voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door CAP NEGRET, SA in overeenstemming met dit privacybeleid.

III. Legitimatie
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de ondubbelzinnige toestemming die u geeft door:
- het aanvaarden van het privacybeleid in de verschillende formulieren.
- uw toestemming voor het ontvangen van reclame en onze nieuwsbrieven aan te geven.
- de aanvaarding van de algemene voorwaarden tijdens de uitvoering van het contract voor de bedreservering.

IV. Overschrijvingen
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan :
- overheidsinstanties, regelgevende instanties of overheids- of jurisdicties in die gevallen waarin dit wettelijk noodzakelijk is.
- derden (bv. vervoersbedrijven, vrijetijdsactiviteiten, enz.) wanneer dit nodig is voor de correcte uitvoering van de door de klant gecontracteerde diensten die deel uitmaken van een toeristisch pakket.
- entiteiten die ons ondersteunende diensten verlenen om u onze dienst correct te kunnen aanbieden en waarmee wij een gegevensverwerkersovereenkomst hebben, zoals consultancy-, technologie-, IT-bedrijven, etc.

V. Behoud.
De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat, met inachtneming van het beginsel van de beperking van de bewaartermijn, de verzamelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is en voor de doeleinden waarvoor zij op een bepaald tijdstip zijn verzameld. Zij mogen daarom in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

VI. Rechten
U hebt het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. Als betrokkene hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsmede het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of, in voorkomend geval, te laten wissen wanneer de gegevens, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij uw gegevens alleen bewaren met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

In de gevallen waarin de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

In die gevallen waarin het wettelijk van toepassing is, heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die betrekking hebben op uw persoon, die wij behandelen, te ontvangen en op te slaan op uw eigen apparaat, dit recht geeft u ook de mogelijkheid om ons te vragen uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Evenzo kunt u, indien u van mening bent dat er sprake is van een probleem of een incident met betrekking tot de verwerking van gegevens, contact opnemen met de entiteit via het in dit document vermelde contactadres, en in elk geval hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, in het geval van Spanje is dat het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos).

De uitoefening van rechten is persoonlijk en vereist dat u uw verzoek stuurt naar reservas1@hotelcapnegre.es met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart

VII. Wijziging van de regelgeving
CAP NEGRET, SA behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.