Officiële website

Disclaimer Hotel Cap Negret

Cap Negret - Altea, Alicante -

Hotel Cap Negret, Officiële Website

Disclaimer

1.ALGEMENE INFORMATIE

Om te voldoen aan de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden hieronder de algemene gegevens van deze website vermeld:
EIGENAAR: Cap Negret, S.A.
ADRES: Partida Cap Negret, Nº 7 CN332 Alicante - Valencia km.159
CONTACTINFORMATIE: reservas@hotelcapnegret.es
REGISTRATIEGEGEVENS: INSC.REG.MERC.DE ALICANTE, TOMO 251, LIBRO 70, SECCION 3ª, FOLIO 1, HOJA NUM. 03-1.041
BTW-NUMMER: A03044732

2.GEBRUIKERS

De toegang tot en/of het gebruik van het portaal brengt voor degene die zich toegang verschaft tot en/of gebruik maakt van het portaal de hoedanigheid van gebruiker met zich mee, die deze algemene voorwaarden vanaf dat moment volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt.
Evenzo is het gebruik van het portaal onderworpen aan alle mededelingen, gebruiksvoorschriften en instructies die door Cap Negret aan de gebruiker bekend zijn gemaakt, voor zover deze de onderhavige wettelijke informatie vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Cap Negret kan, om de werking van het portaal te versnellen en ten voordele van de gebruikers, de aangeboden diensten en elk wezenlijk aspect van deze pagina wijzigen, evenals de operationele, technische en gebruiksvoorwaarden van de diensten van het portaal.

3.GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD

De gebruiker verbindt zich ertoe het portaal, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede zeden, de goede gewoonten en de openbare orde en om de bepalingen van deze juridische kennisgeving en de voorwaarden die deze aanvullen niet te schenden, te wijzigen of te vervangen. Bijgevolg is de gebruiker verplicht het portaal of de diensten en inhoud daarvan niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten die schadelijk zijn voor de rechten en/of belangen van Cap Negret of derden en die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de normale werking van het portaal of de via het portaal toegankelijke diensten, voor de rest van de gebruikers, Cap Negret en/of haar imago.
Wat de inhoud betreft (informatie, teksten, grafische voorstellingen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, ontwerpen, etc.), is het verboden:
 DE REPRODUCTIE, HET KOPIËREN, DE DISTRIBUTIE, DE VERSPREIDING, DE OPENBARE MEDEDELING, DE TRANSFORMATIE OF DE WIJZIGING ERVAN, TENZIJ DE RECHTMATIGE EIGENAAR TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN OF DEZE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 ELKE INBREUK OP DE RECHTEN VAN CAP NEGRET OF VAN DE RECHTMATIGE EIGENAARS ERVAN.
 HET GEBRUIK ERVAN VOOR ANDERE DAN DE STRIKT TOEGESTANE COMMERCIËLE OF RECLAMEDOELEINDEN.
 ELKE POGING OM DE INHOUD VAN HET PORTAAL TE VERKRIJGEN MET ANDERE MIDDELEN DAN DIE WELKE TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKERS WORDEN GESTELD, ALSMEDE DIE WELKE GEWOONLIJK OP HET NETWERK WORDEN GEBRUIKT, MITS DAARBIJ GEEN SCHADE AAN HET CAP NEGRET PORTAAL EN/OF DE DIENSTEN OF DE INHOUD WORDT TOEGEBRACHT.

4.A ANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER VOOR SCHADE EN GRONDEN VOOR UITSLUITING

Het gebruik van het portaal is geheel en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker, Cap Negret is uitdrukkelijk gevrijwaard van enige schade en/of nadeel die aan de gebruiker of aan derden kan worden toegebracht als gevolg van een dergelijk gebruik in strijd met de bepalingen van deze juridische verklaring en de specifieke voorwaarden die in elk afzonderlijk geval van toepassing kunnen zijn. Deze aansprakelijkheid strekt zich uit tot het gebruik, door de gebruiker of een derde, van wachtwoorden of soortgelijke middelen die zijn toegewezen voor toegang tot het portaal, indien van toepassing, of tot een van zijn diensten.
Onverminderd het bovenstaande behoudt Cap Negret zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het portaal te ontzeggen aan gebruikers die zich niet houden aan deze algemene voorwaarden, of de per geval toepasselijke bijzondere voorwaarden, alsmede wegens niet-naleving van de wet, de goede zeden en/of de openbare orde.
De uitsluiting van de gebruiker betekent niet dat Cap Negret afziet van het recht om de overeenkomstige gerechtelijke stappen te ondernemen of schadevergoeding te eisen.

5.LINKS

Het portaal kan verbindingen en links naar andere websites, beheerd en gecontroleerd door derden, ter beschikking stellen van de gebruikers. Deze links zijn uitsluitend bedoeld om het de gebruikers gemakkelijker te maken informatie, inhoud en diensten op het internet te vinden, en mogen in geen geval worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om deze te bezoeken. Cap Negret commercialiseert, leidt, controleert of maakt zich de inhoud, diensten, informatie en verklaringen die op deze websites beschikbaar zijn niet eigen.
Cap Negret aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet indirect of subsidiair, voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang, het onderhoud, het gebruik, de kwaliteit, de wettigheid, de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de inhoud, informatie, mededelingen, meningen, verklaringen, producten en diensten die bestaan of worden aangeboden op de websites die niet door Cap Negret worden beheerd en die via het portaal toegankelijk zijn.

6.INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidingstekens van welke aard dan ook die op het portaal voorkomen zijn eigendom van Cap Negret of haar licentiegevers, en het kan niet worden opgevat dat het gebruik van of de toegang tot het portaal en/of de daarop aangeboden diensten de gebruiker enig recht verleent op voornoemde handelsmerken, handelsnamen en/of onderscheidingstekens. Meer in het bijzonder vallen de in het portaal opgenomen merken onder de toepasselijke wetgeving inzake industriële eigendom en is reproductie of gebruik ervan verboden zonder toestemming van de eigenaar.
De internetgebruiker die toegang heeft tot het portaal, kan de daarin vervatte informatie bekijken en op zijn computersysteem downloaden of daarvan privé kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden of worden geïnstalleerd op een server die verbonden is met het internet of een lokaal netwerk. Onverminderd de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving is het verspreiden, wijzigen, overdragen, publiekelijk mededelen of enige andere handeling van een deel of het geheel van de op het portaal gepubliceerde informatie niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Cap Negret.

De gebruiker dient de inhoud en informatie op het portaal op een zorgvuldige, correcte en rechtmatige manier te gebruiken en, in het bijzonder, alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zolang de inhoud of enige bronvermelding, copyright en andere gegevens die de rechten van Cap Negret of derden identificeren, niet worden verwijderd of gewijzigd, d.w.z. met inachtneming van hun oorspronkelijke vorm. Elke reproductie of kopie, distributie of publicatie, van welke aard dan ook, van de inhoud van de op het portaal gepubliceerde informatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cap Negret.

7.UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

Cap Negret geeft geen enkele garantie en is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de diensten die via het portaal aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, en sluit derhalve iedere verantwoordelijkheid uit voor schade en/of verliezen die kunnen voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn, de betrouwbaarheid of de continuïteit van het portaal of zijn diensten, hoewel zij zal trachten, voor zover mogelijk, technische bijstand te verlenen aan de getroffen persoon, alsmede te trachten de onderbreking onmiddellijk te verhelpen, waarbij zij, voor zover mogelijk, alternatieve middelen ter beschikking zal stellen. Cap Negret kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de toegang tot en/of het gebruik van het portaal en het reserveringssysteem. De klant kan elke klacht indienen, hetzij via de hotelreceptie of per e-mail: reservas1@hotelcapnegret.es
Cap Negret kan de afwezigheid van virussen of elementen in de inhoud die veranderingen kunnen veroorzaken in de software of hardware van de gebruikers of personen die de webpagina bezoeken niet controleren, en is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die hieruit zou kunnen voortvloeien.
Evenzo geeft Cap Negret geen enkele garantie noch is zij, in welk geval dan ook, verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt zou kunnen worden door:
 HET GEBREK AAN BRUIKBAARHEID, GESCHIKTHEID OF GELDIGHEID VAN HET PORTAAL EN/OF DE DIENSTEN OF INHOUD ERVAN OM AAN DE BEHOEFTEN, ACTIVITEITEN OF SPECIFIEKE RESULTATEN OF VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS TE VOLDOEN.
 DE ONTVANGST, VERZAMELING, OPSLAG, VERSPREIDING OF TRANSMISSIE DOOR GEBRUIKERS VAN DE INHOUD EN DE SCHENDING VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN, HANDELSMERKEN, EER, PERSOONLIJKE EN FAMILIALE LEVENSSFEER, GEGEVENSBESCHERMING, IMAGO, EIGENDOM OF OM HET EVEN WELKE RECHTEN VAN DERDEN ALS GEVOLG DAARVAN.
 HET ONWETTIGE, NALATIGE, FRAUDULEUZE GEBRUIK, IN STRIJD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DE GOEDE TROUW, ALGEMEEN AANVAARDE GEBRUIKEN OF DE OPENBARE ORDE VAN HET PORTAAL, ZIJN DIENSTEN OF INHOUD, DOOR GEBRUIKERS.
 HET GEBREK AAN WETTIGHEID, KWALITEIT, BETROUWBAARHEID, BRUIKBAARHEID, ACTUALISERING EN BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GELEVERD EN OP HET PORTAAL TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKERS WORDEN GESTELD EN/OF VAN DE INHOUD.
 NIET-NAKOMING DOOR DERDEN VAN HUN VERPLICHTINGEN OF VERBINTENISSEN IN VERBAND MET DE DIENSTEN DIE VIA HET PORTAAL AAN DE GEBRUIKERS WORDEN VERLEEND.
 DE MENINGEN GEGEVEN DOOR GEBRUIKERS IN FORUMS, CHAT- EN MENINGBERICHTEN DIE KUNNEN WORDEN INGESCHAKELD IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN VAN HET PORTAAL.
 DE KENNIS DIE ONBEVOEGDE DERDEN KUNNEN HEBBEN VAN HET TYPE, DE VOORWAARDEN, DE KENMERKEN EN DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEBRUIK DAT GEBRUIKERS MAKEN VAN HET PORTAAL EN DE DIENSTEN EN/OF INHOUD.

8.BELEID INZAKE PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens door CAP NEGRET, S.A., zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het door het bedrijf opgestelde privacybeleid.
(https://www.hotelcapnegret.es/politica-privacidad/)

9.TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht.
Cap Negret en de gebruiker onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Benidorm.